نمونه تست های پیش دانشگاهی -زبان انگلیسی

نمونه تست های پیش دانشگاهی

نمونه تست پیش 1

نمونه تست پیش 1

نمونه تست پیش 2

نمونه تست پیش 1و2

نمونه تست پیش 1و2

دفترچه سوالات کنکور زبان - اختصاصی سال 89

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات دی ماه سوم راهنمایی-زبان انگلیسی

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات درس به درس سوم راهنمایی-زبان انگلیسی

نمونه سوالات درس به درس سوم راهنمایی


نمونه سوال 1 درسی سوم راهنمایی - درس 1

نمونه سوال 2 درسی سوم راهنمایی - درس 1

 نمونه سوال 1 درسی سوم راهنمایی - درس 2

نمونه سوال 2 درسی سوم راهنمایی - درس 2

 نمونه سوال درسی سوم راهنمایی - درس 1و2

 نمونه سوال 1 درسی سوم راهنمایی - درس 3

نمونه سوال 2 درسی سوم راهنمایی - درس 3

نمونه سوال 3 درسی سوم راهنمایی - درس 3

 نمونه سوال درسی سوم راهنمایی - درس 1 تا 3

 نمونه سوال 1 درسی سوم راهنمایی - درس 4

نمونه سوال 2 درسی سوم راهنمایی - درس 4

 نمونه سوال 1 درسی سوم راهنمایی - درس 3و4

نمونه سوال 2 درسی سوم راهنمایی - درس 3و4

 نمونه سوال درسی سوم راهنمایی - تا پایان درس 4

 نمونه سوال درسی سوم راهنمایی - درس 5

 نمونه سوال درسی سوم راهنمایی - درس 5و6

 نمونه سوال درسی سوم راهنمایی - درس 7و8

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایانی سوم راهنمایی-زبان انگلیسی

نمونه سوالات پایانی سوم راهنمایی


نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 1

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 2

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 3

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 4

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 5

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 6

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 7

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 8

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 9

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 10

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 11

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 12

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 13

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 14

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 15

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 16

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 17

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 18

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 19

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 20

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 21

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 22

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 23

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 24

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 25

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 26

نمونه سوال پایانی سوم راهنمایی 27

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایه هفتم-زبان انگلیسی

نمونه سوالات پایه هفتم


نمونه سوال 1 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 2 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 3 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 4 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 5 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 6 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 7 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 8 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 9 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایانی پیش دانشگاهی 1 -زبان انگلیسی

نمونه سوالات پایانی پیش دانشگاهی 1

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 1

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 2

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 3

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 4

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 5

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 6

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 7

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 8

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 9

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 10

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 11

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 12

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 13

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 14

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 15

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 16

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 17

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 18

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 19

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 20

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 21

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 22

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 23

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 24

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 25

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 26 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 27 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 28 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 29 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 30 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 31 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 32 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 33 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 34 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 35 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه تست های سوم متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه تست های سوم متوسطه

دانلود بیش از 240 تست - سوم متوسطه

دانلود 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه تست های اول متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه تست های اول متوسطه

 

دانلود بیش از 500 تست - اول متوسطه

دانلود

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات درس به درس سال اول متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات درس به درس سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 4 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 5 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 4 درس دوم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 1 درس های اول و دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول و دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی درس های اول و سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های اول تا سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول تا سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 1 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 2 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 3 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس پنجم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 2 درس پنجم - سال اول منوسطه

نمونه سوال درس های اول تا پنجم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس ششم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس ششم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 3 درس ششم - سال اول منوسطه

نمونه سوال درس هفتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های اول تا هفتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول تا هفتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس نهم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس های پنجم و نهم - سال اول متوسطه

نمونه سوال میان ترم، فروردین - سال اول متوسطه

نمونه سوال Tag Question - سال اول متوسطه

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایانی دوم متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات پایانی دوم متوسطه نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 1

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 2

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 3

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 4

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 5

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 6

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 7

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 8

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 9

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 10

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 11

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 12

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 13

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 14

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 15

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 16

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 17

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 18

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 19

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 20

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 21

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 22

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 23

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 24

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 25

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 26

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 27

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 28

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 29

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 30

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 31

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 32

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 33

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 34

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 35

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 36

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 37

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 38

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 39

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 40

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 41

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 42

30 تست پایانی دوم متوسطه

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات