در سال‌های اخیر تعداد تست‌های کنکور بر اساس فصل‌های کتاب‌های درسی کنکور سراسری ٣۵ تست بوده که معمولا به صورت زیر مشاهده و مطرح شده است

 شیمی سال دوم: ١١ تا ١٢ تست که به شرح زیر است:

     فصل ١: ٣ تا ۴ تست         فصل ٢: ١ تا ٢ تست         فصل 3: ١ تا ٢ تست

     فصل ۴: ٣ تا ۴ تست         فصل ۵: ١ تا ٢ تست         آزمایشگاه: گاهی ١ تست


شیمی سال سوم:  ١٢ تست که به شرح زیر است:

     فصل ١: ۴ تست               فصل ٢: ۴ تست              فصل سوم: ۴ تست


شیمی سال چهارم(پیش‌دانشگاهی):  ١٢ تست که به شرح زیر است:

     فصل١: ٢ تا ٣تست           فصل ٢: ٣ تا ۴ تست         فصل سوم: ٣ تا ۴ تست

     فصل۴: ٢ تا ٣ تست


میانگین تعداد مسایل عددی:  بین ١٠ تا ١٢ تست که معمولا به شرح زیراند: 

مسایل عددی از سال دوم: گاهی ١ تست که معمولا از جرم اتمی میانگین ایزوتوپ‌ها یا از آب تبلور.

مسایل عددی از سال سوم: ۶ تا ٨ تست

مسایل عددی از سال چهارم: ٣ تا ۴ تست


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 اردیبهشت 1393    | توسط: احسان شجاعی    | طبقه بندی:    |
نظرات()