رشته های امتحانی دوره دکترای تخصصی گروه علوم پایه

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
2200 سوالات دکتری استعداد تحصیلی
2201 سوالات دکتری زمین شناسی - ‌‌چینه و فسیل شناسی
2202 سوالات دکتری زمین شناسی - زمین شناسی نفت
2203 سوالات دکتری زمین شناسی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی)
2204 سوالات دکتری زمین شناسی - آب شناسی
2206 سوالات دکتری زمین شناسی - زیست محیطی
2207 سوالات دکتری زمین شناسی - ژئوشیمی (زمین شیمی)
2208 سوالات دکتری زمین شناسی - پترولوژی
2209 سوالات دکتری زمین شناسی -  اقتصادی
2210 سوالات دکتری زمین شناسی - تکتونیک
2211 سوالات دکتری شیمی فیزیک
2212 سوالات دکتری شیمی آلی
2213 سوالات دکتری شیمی تجزیه
2214 سوالات دکتری شیمی معدنی
2215 سوالات دکتری شیمی کاربردی
2216 سوالات دکتری شیمی - پلیمر
2217 سوالات دکتری شیمی - الکتروشیمی
2218 سوالات دکتری شیمی - فیتوشیمی
2219 سوالات دکتری هواشناسی
2220 سوالات دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
2221 سوالات دکتری زیست شناسی (سیستماتیک گیاهی، بوم شناسی گیاهی(اکولوژی گیاهی))
2222 سوالات دکتری زیست شناسی - سلولی تکوین گیاهی
2223 سوالات دکتری علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
2224 سوالات دکتری علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
2225 سوالات دکتری علوم جانوری - تکوینی
2226 سوالات دکتری زیست شناسی - سلولی و ملکولی
2227 سوالات دکتری بیوشیمی
2228 سوالات دکتری زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
2229 سوالات دکتری زیست شناسی - میکروبیولوژی
2230 سوالات دکتری بیوفیزیک
2231 سوالات دکتری زیست شناسی - زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
2232 سوالات دکتری آمار (کلیه گرایش ها)
2233 سوالات دکتری ریاضی محض
2234 سوالات دکتری ریاضی کابردی
2235 سوالات دکتری فیزیک دریا
2236 سوالات دکتری جانوران دریا
2237 سوالات دکتری نانوفیزیک
2238 سوالات دکتری فیزیک
2239 سوالات دکتری فوتونیک
2240 سوالات دکتری ژئوفیزیک - لرزه شناسی
2241 سوالات دکتری ژئوفیزیک - زلزله شناسی
2242 سوالات دکتری ژئوفیزیک - الکترومغناطیس
2243 سوالات دکتری ژئوفیزیک - گرانی سنجی
2244 سوالات دکتری نانوشیمی
2245 سوالات دکتری نانوبیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
2246 سوالات دکتری بیوانفورماتیک
2247 سوالات دکتری علوم کامپیوتر

نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات()